Znajdź media:


Ogólnopolski Informator Mleczarski

Kategorie: Branżowe > spożywcze
Ogólnopolski Informator Mleczarski
Wydawca: Infopress
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 5 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: zakłady prywatne, spółdzielcze i państwowe zajmujące się przetwórstwem mleka; instytuty naukowo-badawcze i doradcze; firmy i przedsiębiorstwa usługowe działające na rzecz branży rolno-spożywczej (weterynaria, analityka laboratoryjna), przedstawiciele grup producenckich - najwieksi hodowcy bydła mlecznego

Tematyka: tematyka pisma skupiona jest wokół polskiego przemysłu mleczarskiego
Zapytaj o ofertę