Regulamin

Poprzez rozpoczęcie korzystania z www.gieldamediowa.pl zgodnie z jego zasadami, jego Użytkownik wyraża zgodę na warunki wymienione w niniejszym Regulaminie.

Preambuła

www.gieldamediowa.pl jest profesjonalną platformą stwarzającą szerokie możliwości sprzedaży i kupna kampanii reklamowych w mediach za pośrednictwem systemu elektronicznego, w szczególności poprzez zamieszczanie ofert o charakterze last minute, to jest takich, które nie zostały sprzedane w sposób tradycyjny na rynku mediów. Dedykowany jest wyłącznie przedsiębiorcom – zarówno tym, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej organizują kampanie reklamowe w mediach, jak również tym, którzy z usług reklamowych korzystają.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki korzystania z serwisu www.gieldamediowa.pl, którego właścicielem jest „Giełda Mediowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (02-635), ul. Balonowa 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317589.
2. www.gieldamediowa.pl to internetowy serwis aukcyjny, który umożliwia dokonywanie transakcji on-line poprzez udział w zamieszczonych na www.gieldamediowa.pl aukcjach.
3. www.gieldamediowa.pl obejmuje bazę danych zawierającą wszelkiego rodzaju oferty handlowe podmiotów z branży reklamowej, dotyczące kampanii reklamowych lub innych ofert reklamy w mediach w szczególności o charakterze last minute, to jest takich, które nie zostały sprzedane w sposób tradycyjny na rynku mediów.
4. www.gieldamediowa.pl służy Użytkownikom do zamieszczania ofert handlowych kupna lub sprzedaży powierzchni lub czasu reklamowego oraz stwarza możliwości i warunki do zawierania transakcji w wyniku przyjęcia zamieszczonych w serwisie ofert.
5. Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, rozprowadzać, wysyłać, przedstawiać, publikować, sprzedawać, licencjonować, tworzyć utworów zależnych lub wykorzystywać jakichkolwiek treści dostępnych w serwisie www.gieldamediowa.pl z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie lub umowie.
6. Wszystkie prawa zastrzeżone dla „Giełdy Mediowej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do użytkowania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich dostępnych danych w www.gieldamediowa.pl podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.).
7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
8. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem korzystania z serwisu www.gieldamediowa.pl, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

§ 2

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1) aukcja – sposób nabywania produktów oferowanych w serwisie www.gieldamediowa.pl w drodze licytacji lub przyjęcia oferty (w opcji „zamów teraz”),
2) Użytkownik – zarejestrowana w www.gieldamediowa.pl osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług reklamy lub z takich usług korzystająca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
3) konto Użytkownika – założone przez użytkownika konto w serwisie www.gieldamediowa.pl i obejmujące m.in.: informacje na temat aktywności użytkowników www.gieldamediowa.pl, aukcjach w których użytkownik uczestniczy, informacje od zespołu www.gieldamediowa.pl. Jedno konto użytkownika prowadzone jest dla jednej osoby, z tym, że użytkownik może upoważnić imiennie inne osoby do reprezentowania podczas aukcji. Upoważnienie wymaga formy pisemnej i musi zostać dostarczone do siedziby Spółki w terminie poprzedzającym jakiekolwiek działania osoby upoważnionej,
4) rejestracja – założenie konta użytkownika www.gieldamediowa.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie pełnomocnictwa i odpisu z KRS lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku Sprzedającego rejestrację poprzedza podpisanie umowy o współpracy ze Spółką,
5) spółka – „Giełda Mediowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-635), ul. Balonowa 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317589,
6) Kontrahent, Sprzedający, Kupujący – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług reklamy lub z takich usług korzystająca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, która poprzez upoważnianych przez siebie Użytkowników zamieszcza w serwisie swoje oferty w formie aukcji (Sprzedający) lub bierze w nich udział (Kupujący),
7) oferta – prawa, pakiet praw lub oferta handlowa wystawiane na aukcji przez Spółkę lub Użytkownika,
8) podbicie – czynność Użytkownika wykonana w czasie gdy aukcja jest aktywna, powodująca wzrost ceny aukcji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
9) czas trwania Aukcji – oznaczony w warunkach aukcji termin ważności aukcji oznaczony datą końcową wraz z podaniem godziny lub ilością dni,
10) zawieszenie Aukcji – przerwa w działaniu Aukcji w okresie, w którym brak jest możliwości korzystania z www.gieldamediowa.pl,
11) zakończenie Aukcji – upłynięcie czasu trwania Aukcji lub zakończenie Aukcji przed czasem w przypadkach określonych w Regulaminie,
12) przerwa techniczna – zamierzona lub niezamierzona przez Spółkę przerwa w działaniu www.gieldamediowa.pl dokonana w celu aktualizacji, zmiany, naprawy lub przywrócenia funkcjonalności www.gieldamediowa.pl

Rozdział II

Prawa i obowiązki Użytkownika

§ 3

1. Rejestracja Użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie zamieszczonego na www.gieldamediowa.pl formularza rejestracji. Wysłanie formularza rejestracji jest równoznaczne z rozpoczęciem korzystania z usług.
2. Użytkownik może posiadać jedno konto.
3. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien dostarczyć do Spółki ważne pełnomocnictwo podpisane przez osoby umocowane do działania w imieniu Kontrahenta, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Sprzedający musi dodatkowo podpisać umowę współpracy ze Spółką.
4. W celu dokonania rejestracji Użytkownik podaje nazwę Użytkownika (służbowy adres e-mail).
5. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do konta na www.gieldamediowa.pl Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Spółki za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta na www.gieldamediowa.pl
6. Każdy Użytkownik podając dane osobowe na stronach serwisu www.gieldamediowa.pl oświadcza, że:
a) są one zgodne z prawdą,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych przez Spółkę,
c) wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej niezamówionych treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej i marketingowej pochodzących od Spółki lub od jej Kontrahentów.
7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Usunięcie danych przez Użytkownika spowoduje zaprzestanie przez Spółkę świadczenia jakichkolwiek usług.
8. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, jak również udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu Kontrahenta lub w imieniu innego Użytkownika lub cofnięcia takiego pełnomocnictwa, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Spółkę drogą e-mail na adres biuro@gieldamediowa.pl lub poprzez przesyłką listową na adres Spółki.
9. Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty opłat i prowizji od zawartych transakcji na warunkach określonych w cenniku lub indywidualnie w umowie ze Spółką.

§ 3a

1. W zasobach www.gieldamediowa.pl zabrania się:
a) umieszczania na serwerze plików, do których Użytkownik nie posiada praw do ich publikacji w Internecie,
b) umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, przedstawiających sceny egzekucji, ludzkie zwłoki lub inne treści rażąco drastyczne, itp., oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
2. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę zamieszczenia w serwisie treści, o których mowa w ust. 1, zostaną one niezwłocznie usunięte przez Spółkę. W przypadku stwierdzenia zamieszczenia treści, o których mowa w ust. 1 Spółka poinformuje o tym Kontrahenta i wystąpi o udzielenie wyjaśnień.
3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania serwisu, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do:
a) nieumieszczania plików o nazwach nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem – dotyczy to także opisów kont i plików,
b) opatrywania umieszczanych plików nazwami i opisami zgodnymi z ich rzeczywistą zawartością,
c) umieszczania materiałów o charakterze erotycznym lub z innych względów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia w taki sposób, by osoby niepełnoletnie lub nie życzące sobie kontaktu z tego typu materiałami nie były narażone na przypadkowy z nimi kontakt,
d) działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
e) nieutrudniania innym użytkownikom korzystania z serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy serwisu w sposób, do którego nie są przystosowane,
f) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych Użytkowników, w tym niepodejmowania prób odgadnięcia haseł,
g) bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://www.gieldamediowa.pl/docs/rules i zapoznawania się z nimi,
h) nieumieszczania na koncie plików, które są wykorzystywane jako składniki stron www lub aplikacji wykonywalnych,
i) niepobierania plików z serwisu w jakikolwiek sposób, który powoduje pobranie pliku bez uprzedniego odwiedzenia przez Użytkownika stron serwisu, z obejściem limitów transferu obowiązujących w serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby przewidziane w ramach normalnych funkcji serwisu,
j) nieobciążania serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu na założonym koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia konta.

Rozdział III

Aukcje

§ 4

1. Usługi świadczone poprzez www.gieldamediowa.pl polegają na zapewnieniu dostępu online do części lub całości bazy danych oraz możliwości zamieszczania Ofert oraz na udostępnianiu narzędzi umożliwiającym uczestniczenie Aukcjach Użytkownikom zainteresowanym zawarciem umowy na zasadach określonych w Ofercie.
2. Aukcja może mieć formę:
a) licytacji, w ramach której Sprzedający poprzez zamieszczenie Oferty zaprasza do składania w określonym czasie trwania Aukcji ofert kupna w celu zawarcia umowy z Kupującym, którego Użytkownik zaoferował najwyższą cenę,
b) licytacji z opcją „zamów teraz”, w ramach której odbywa się licytacja, w której Użytkownik poprzez wybranie opcji „zamów teraz” może doprowadzić do zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, którego Użytkownik reprezentuje, umowy sprzedaży Oferty za stałą, z góry określoną cenę; w przypadku skorzystania z opcji „zamów teraz” Aukcja kończy się przed upływem określonego czasu trwania Aukcji

§ 5

1. Użytkownik może uczestniczyć w aukcjach na stronie www.gieldamediowa.pl wyłącznie przy użyciu przeglądarki internetowej oraz narzędzi dostarczonych przez www.gieldamediowa.pl.
2. Treść Oferty jest jawna. Użytkownik może prezentować Ofertę osobom, z którymi współpracuje lub zamierza podjąć współpracę jak również w inny sposób posługiwać się treścią Oferty z zastrzeżeniem, że nie może dokonywać w Ofercie żadnych zmian jak również nie może ujawniać treści Oferty podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Spółki jak również nie może wykorzystywać pozyskanych informacji do prowadzenia własnej działalności konkurencyjnej wobec Spółki pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 6

1. Aukcja na www.gieldamediowa.pl rozpoczyna się od wystawienia Oferty.
2. Oferta powinna być sporządzona według zamieszczonego na www.gieldamediowa.pl formularza i wystawiona przy użyciu wskazanych w serwisie narzędzi.
3. Wszelkie informacje stanowiące treść ofert jak również dotyczące tych ofert muszą być zgodne z przepisami prawa, a także zgodne z prawdą i oparte o rzetelne dane (w szczególności w zakresie podawanych wskaźników mediowych GPR i zasięgu 1+ i 3+), oparte o przyjęte za rynkowy standard źródła danych oraz sposób ich podawania. Podawane dane są wyznaczane dla wybranej w ofercie grupy docelowej, dla okresu badawczego uzasadnionego jako referencyjny dla danej oferty. Źródła danych, o których mowa powyżej, to:
a) dla telewizji – badania AGB/Arianna,
b) dla radia – Radiotrack,
c) dla prasy – PBC General,
d) dla Internetu – Megapanel PBI/Gemius, Gemius Traffic lub inny standard badawczy w szczególności: Google Analytics, stat4u.pl, stat24.pl
4. Czas trwania Aukcji widoczny jest w jej opisie.
5. Użytkownik bierze udział w Aukcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji lub poprzez wybór opcji „zamów teraz”. W celu dokonania każdej z powyższych czynności Użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Aukcji, weryfikuje jego treść i potwierdza wybór.
6. Przystępując do licytacji Użytkownik określa cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić. Użytkownik według swojego wyboru może dokonywać podbić samodzielnie lub skorzystać z mechanizmu autolicytacji, w którym system automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Użytkowników o kwotę postąpienia, a następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę kupna innego Użytkownika, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Użytkownika o kwotę podbicia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę podbicia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej. Wysokość kwoty podbicia określona zostaje w warunkach Aukcji, z zastrzeżeniem, że zależy ona każdorazowo od wysokości najwyższej oferowanej w danej chwili ceny, zgodnie z poniższą tabelą:

wartość oferty postąpienia następna kwota licytacji
100,00 5 105,00
200,00 10 210,00
300,00 15 315,00
400,00 20 420,00
500,00 25 525,00
600,00 30,00 630,00
700,00 35,00 735,00
800,00 40,00 840,00
900,00 45,00 945,00
1 000,00 50,00 1 050,00
2 000,00 100,00 2 100,00
3 000,00 150,00 3 150,00
4 000,00 200,00 4 200,00
5 000,00 250,00 5 250,00
6 000,00 300,00 6 300,00
7 000,00 350,00 7 350,00
8 000,00 400,00 8 400,00
9 000,00 450,00 9 450,00
10 000,00 500,00 10 500,00
20 000,00 1 000,00 21 000,00
30 000,00 1 500,00 31 500,00
40 000,00 2 000,00 42 000,00
50 000,00 2 500,00 52 500,00
60 000,00 3 000,00 63 000,00
90 000,00 4 500,00 94 500,00
100 000,00 5 000,00 105 000,00
200 000,00 10 000,00 210 000,00
300 000,00 15 000,00 315 000,00
400 000,00 20 000,00 420 000,00
500 000,00 25 000,00 525 000,00
600 000,00 30 000,00 630 000,00
700 000,00 35 000,00 735 000,00
800 000,00 40 000,00 840 000,00
900 000,00 45 000,00 945 000,00
1 000 000,00 50 000,00 1 050 000,00
2 000 000,00 100 000,00 2 100 000,00
3 000 000,00 150 000,00 3 150 000,00

7. Poprzez wybranie opcji „zamów teraz” Użytkownik wygrywa Aukcję, co prowadzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, którego Użytkownik reprezentuje, umowy sprzedaży Oferty za określoną w Ofercie cenę.
8. Aukcja kończy się w przypadku:
a. wygrania licytacji lub skorzystania z opcji „zamów teraz” przez Użytkownika,
b. upływu czasu trwania Aukcji w przypadku braku ofert kupna,
c. wycofania oferty przez Sprzedającego.
9. Z chwilą złożenia oferty kupna w Aukcji Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, nazwę firmy Kontrahenta, adres e-mail, numer telefonu.
10. W trakcie Aukcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem Spółki zadawać Sprzedającemu pytania związane z prezentowaną Ofertą.
11. Użytkownik, który wziął udział w Aukcji, nie może wycofać swojego podbicia.
12. Prawo do zawarcia umowy na warunkach określonych w Ofercie nabywa ten Użytkownik, który jako ostatni dokona podbicia w czasie trwania Aukcji lub skorzysta z opcji „zamów teraz”. Po zakończeniu Aukcji potwierdzonej uzyskaniem e-maila z odpowiednim powiadomieniem, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Kupującym, który wygrał Aukcję na podany przez niego adres e-mail w celu podpisania umowy i realizacji transakcji. Umowa zostaje zawarta bezpośrednio pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który wygrał Aukcję. Kontrahent, który wystawił Ofertę zobowiązany jest poinformować Spółkę o zawarciu umowy w terminie 5 dni.
13. Kupujący, którego Użytkownik wygrał Aukcję, może przenieść prawo do zawarcia umowy na inny podmiot, o czym zobowiązany jest poinformować Spółkę w terminie 5 dni. W przypadku, gdy podmiot, na którego przeniesiono prawo, o którym mowa w zd. 1, odstąpi od podpisania umowy, będzie to traktowane równoznaczne z odstąpieniem Kontrahenta, który dokonał przeniesienia prawa. § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 7

W trakcie trwania Aukcji dopuszczalna jest zmiana niektórych parametrów Oferty jednakże wyłącznie w zakresie określonym jako „do edycji” w trybie podglądu aktywnej oferty w Moim Koncie i tylko w sytuacji, gdy nie ma Użytkowników licytujących Ofertę. W przypadku, gdy podczas trwania Aukcji są Użytkownicy licytujący ofertę, Sprzedający może tylko dodać nowy załącznik oraz edytować pole – inne ważne informacje.
Zmiana innych parametrów wymaga wycofania oferty w trybie określonym w § 8 i jej ponownego wystawienia.

§ 8

1. Aukcja może zostać zakończona przed czasem w sytuacji, gdy Sprzedający wycofa Aukcję przez terminem zakończenia. Sprzedający zobowiązany jest o zamiarze wycofania Aukcji poinformować Spółkę bez zbędnej zwłoki oraz jednocześnie wycofać ofertę za pomocą narzędzi na stronie www.gieldamediowa.pl. Samo poinformowanie Spółki o zamiarze wycofania Aukcji bez dokonania niezbędnych czynności na stronie internetowej jest nieskuteczne.
2. Kupującym, którzy brali udział w Aukcji, która została wycofana przez Sprzedającego nie przysługuje prawo żądania odszkodowania lub jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu od Spółki.

§ 9

1. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do zawarcia umowy, każdy z Kontrahentów zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni, poinformować Spółkę o odstąpieniu od podpisania umowy wraz z podaniem przyczyny.
2. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Kontrahenta (Sprzedającego lub Kupującego, który wygrał Aukcję) z przyczyn leżących po jego stronie, Spółka wystosuje do tego Kontrahenta pisemne upomnienie. Po trzecim upomnieniu Spółka może zablokować konta wszystkich Użytkowników działających w imieniu Kontrahenta, który otrzymał upomnienia.
3. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po jego stronie, Spółka zwróci Sprzedającemu prowizję, jeżeli taka została już przez Sprzedającego zapłacona.
4. Użytkownikom, którzy również brali udział w danej Aukcji, lecz jej nie wygrali, nie przysługuje prawo żądania odszkodowania lub jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu od Spółki.

Rozdział IV

Zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi. Odpowiedzialność

§ 10

1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem www.gieldamediowa.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą javascriptu i plików cookies. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
2. Spółka dołoży wszelkich starań, aby świadczone przez nią usługi były wykonywane należycie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Spółki.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu www.gieldamediowa.pl Spółka dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.
4. W stosunku do Ofert zamieszczonych przez Użytkowników, odpowiedzialność Spółki wobec osób trzecich za naruszenie ich praw jest wyłączona. Jednakże, w przypadku pozyskania informacji o okolicznościach mogących wskazywać na naruszenie praw osób trzecich, Spółka ma prawo niezwłocznie usunąć dane, których to naruszenie dotyczy.
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za legalność, prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność Ofert zamieszczonych przez Użytkowników ani za ich gospodarczą przydatność dla Kontrahentów lub Użytkowników, którzy wygrali Aukcję. Spółka nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Kontrahentami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonej Aukcji.
6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów www.gieldamediowa.pl
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść zamieszczonych przez siebie Ofert oraz podanych informacji.
8. Spółka zastrzega sobie uprawnienie do podania numeru IP osoby umieszczającej materiał, właściwym organom władzy w przypadku, jeżeli przepisy prawa nakazują podanie takich danych.
9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez Kontrahentów lub Użytkowników w związku z zawarciem bezpośredniej umowy pomiędzy Kontrahentami w wyniku wygrania Aukcji. Wszelkie reklamacje w tym zakresie winny być kierowane bezpośrednio do Kontrahenta, z którym umowa została zawarta.
10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
a) awarie techniczne powstałe w wyniku czynników od niej niezależnych (siła wyższa). Przez siłą wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od Spółki, w szczególności takie, jak: wojna, pożar, powódź, zamach terrorystyczny, trzęsienie ziemi, strajki, gradobicie, przerwy w dostawie prądu,
b) działania Użytkowników niezgodnie z prawem, niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności,
c) jakiekolwiek szkody poniesione przez Kontrahenta lub Użytkownika, a wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
d) sposób w jaki Użytkownik lub Kontrahent wykorzystuje dane z Portalu www.gieldamediowa.pl,
e) skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
f) przerwy w funkcjonowaniu serwisu www.gieldamediowa.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Spółki,
g) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Spółki.
11. Wyłączenie odpowiedzialności Spółki obejmuje wszelkie straty i utracone korzyści, w tym uszkodzenia programów komputerowych lub sprzętu oraz utratę danych zgromadzonych na elektronicznych nośnikach informatycznych.
12. Zabezpieczanie się przed ewentualną możliwością występowania wirusów komputerowych oraz innych destrukcyjnych działań spowodowanych korzystaniem z serwisu www.gieldamediowa.pl leży wyłącznie po stronie odwiedzającego tę stronę.

§ 11

1. W przypadku wystąpienia awarii technicznej, o której mowa w § 10 ust. 10 lit. a Regulaminu stosowna informacja o zawieszeniu aukcji zostanie umieszczona na stronie www.gieldamediowa.pl.
2. Po usunięciu awarii technicznej, lecz przed wznowieniem aukcji na stronie zostanie umieszczony komunikat, który będzie zawierał informację o dokładnym czasie wznowienia Aukcji.

Rozdział V

Reklamacje

§ 12

1. Kontrahent może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług przez Spółkę na adres: „Giełda Mediowa” Sp. z o.o., ul. Balonowa 8, 02-635 Warszawa, email: biuro@gieldamediowa.pl
2. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Spółka zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Kontrahenta lub Użytkownika – czas udzielania wyjaśnień przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamacje jest kierowana na adres podany przy rejestracji.

Rozdział VI

Usuwanie, blokowanie konta Użytkownika

§ 13

Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania kont Użytkowników naruszających w rażący sposób którykolwiek z warunków niniejszego Regulaminu.

§ 14

Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, który działa na szkodę Spółki lub osób trzecich, jak również którego działania są sprzeczne zasadami prawidłowego korzystania z www.gieldamediowa.pl, w szczególności gdy:
1) Użytkownik podał nieprawdziwe lub niepełne dane,
2) Użytkownik bierze udział w Aukcjach na www.gieldamediowa.pl przy użyciu nieautoryzowanych programów, skryptów,
3) jeżeli Użytkownik po założeniu Konta w terminie 14 dni nie dostarczył pełnomocnictwa, lub gdy przesłane pełnomocnictwo nie było pełne, prawdziwe, nie zawierało treści wymaganych,
4) jeżeli po założeniu Konta nie dojdzie do zawarcia w terminie 14 dni umowy o współpracy ze Sprzedającym,
5) w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu,
6) w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik działa na szkodę Spółki, w szczególności prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki i wykorzystując informacje, do których uzyskał dostęp korzystając z serwisu, bądź upowszechnia dane pozyskane za pomocą serwisu do innych celów niż oferowanie kampanii reklamowych w mediach swoim aktualnym lub potencjalnym Klientom.
2. Czas zablokowania konta Użytkownika uzależniony jest od weryfikacji przez Spółkę m.in. danej szkody, celowości działania Użytkownika.

Rozdział VII

Płatności

§ 15

1. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Spółki. W przypadku opóźnienia płatności, Spółka zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych.
2. Kontrahent otrzymuje fakturę za wykonaną przez Spółkę usługę.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 16

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2009 r.
2. Spółka ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym Spółka informuje poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie www.gieldamediowa.pl . Zmiany obowiązują z upływem 3 dni od czasu opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie www.gieldamediowa.pl.
3. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z serwisu www.gieldamediowa.pl lub z umowy zawartej przez Spółkę i Kontrahenta lub w związku z jej zawarciem i wykonaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Warszawie.


Przeglądarka mediów

IT w Edukacji prasa >
Nad Wisłą prasa >
Estetica Polska prasa >
Bieżące Informacje prasa >

Ofery reklamowe